homepage
Wyszukaj w serwisie
logo
menu menu menu menu menu menu
 
menu
bip menu menu menu menu Zielona Linia, tel. 19524 menu

Liczba odwiedzin:
1011490

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zorganizowanie szkolenia w zakresie: „Operator sprzętu ciężkiego
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
POWIATOWY URZAD PRACY W ŻUROMINIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
 
 na zorganizowanieszkolenia w zakresie: „Operator sprzętu ciężkiego – Operator koparko-ładowarki kl. III”
 
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, w ramach Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych Mazowsze 2008 pt. „Nowa szansa”
 
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie,
ul. Lidzbarska 27a, 09-300 Żuromin
Tel. (023) 6573-163 lub 6574-106 fax wew. 34,
Strona internetowa; www.pupzuromin.pl
e-mail: wazu@praca.gov.pl
 
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) 80423000-5
Liczba osób do przeszkolenia: 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie Miejsce szkolenia –  nie określono, Liczba godzin szkolenia : : nie mniej niż 170 w tym 60 godzin zajęć praktycznych, ponadtoprogram szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263) Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2008r. Kryteria oceny: cena – 60%, kwalifikacje kadry dydaktycznej – 30%, doświadczenie wykonawcy – liczba przeprowadzonych szkoleń grupowych w ciągu ostatnich 2 lat w w/w zakresie lub pokrewnym – 10 %
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej:
oraz którą można odebrać w Powiatowym Urzędzie Pracy Żuromin osobiście w pok. nr 13
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Termin składania ofert upływa w dniu. 09.06.2008 o godz.10.00
Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie pok. nr 2 z dopiskiem na kopercie: „Nie otwierać przed dniem 09.06.2008r., godz. 10:30” i   Oferta na zorganizowanie szkolenia w zakresie: „Operator sprzętu ciężkiego – Operator koparko-ładowarki kl. III” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie w ramach Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych Mazowsze 2008 pt. „Nowa szansa”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2008r. o godz. 10.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie pok. nr 9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami Pani Dorota Jończak tel. ( 023) 6573-163 wew. 33
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 cyt. Ustawy, posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Żuromin, dnia. 28.05.2008r.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Danuta Bednarczyk
ZAŁĄCZNIKI
Nr Typ Nazwa Rozmiar Komentarz