homepage
Wyszukaj w serwisie
logo
menu menu menu menu menu menu
 
menu
bip menu menu menu menu Zielona Linia, tel. 19524 menu

Liczba odwiedzin:
1014142

REFUNDACJA DLA PRACODAWCY
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
 
I . PODSTAWY PRAWNE
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.), art. 46 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, ust 1a.
 
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012r., Nr 80, poz. 457),
 
3.    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
 
4.    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
 
5.    Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 ze zm.),
 
7.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Z 2010 Nr 121, poz. 810),
 
8.    Zarządzenie Starosty Żuromińskiego z 17 lutego 2014 r Nr 11/14 w sprawie wprowadzenia do stosowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zasad dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 
 
II. O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ:
·        podmiot prowadzący działalność gospodarczą ,
 
·        osoba fizyczna, osoba prawnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) lub prowadząca dział specjalny produkcji o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych zatrudniające w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (w każdym miesiącu) co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwanych „producentem rolnym”
 
·        niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 III. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PODMIOT, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE, NIEPUBLICZNA SZKOŁA, PRODUCENT RONY:
1.    prowadzenie działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzenie działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
lub
posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wnioskuoraz posiadanie zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy
2.    niezmniejszenie wymiaru czasu pracownika i nierozwiązanie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,
 
3.    nie zaleganie w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 
4.    niezaleganie w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,
 
5.    nieposiadanie w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań,
 
6.    niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.)
 
7.    nie znajdowanie się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji-Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r. str. 2), w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3),
 
8.    spełnianie warunków określonych rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5), albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 r., str. 6) zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, lub w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35).
 
WAŻNE! REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY JEST POMOCĄ DE MINIMIS I PRZYZNAWANA JEST ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI WE (wymienionymi w pkt. 8)
 
Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 
IV. KWOTA REFUNDACJI
 
Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować nie może przekroczyć 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja jest kwotą brutto.
 
V. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
 
1. Przyznana refundacja może być przeznaczona na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn ściśle powiązanych z tworzonym stanowiskiem pracy, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie otrzymał wcześniej innych środków publicznych.
 
2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska nie może być przeznaczona na:
a) zakup środków obrotowych,
b) zakup samochodu osobowego,
c) zakup samochodu ciężarowego lub dostawczego, chyba że konieczność zakupu w sposób oczywisty pozostaje w związku z tworzonym stanowiskiem pracy a zakupiony pojazd będzie wyłączną własnością wnioskodawcy. Typ samochodu określa zapis w dowodzie rejestracyjnym,
d)opłaty administracyjno – skarbowe,
e) zakup gruntów (nie dotyczy rolników zwalnianych z pracy – art. 62 ustawy),
f) koszty transportu typu przesyłki kurierskie,
g) easing,
h) akup od członków rodziny tj. wyposażenia, towaru, maszyn, urządzeń itp.
i) zakup rzeczy, urządzeń, maszyn, pojazdów, przyczep używanych, nabytych na podstawie umowy kupna – sprzedaży, których wartość jednostkowa jest niższa niż 10 000,00zł,
j) nabycie, budowę, remont, modernizację lub adaptację nieruchomości,
k) remont modernizację lub adaptację pomieszczeń niezwiązanych z gruntem (m.in. przyczepy gastronomiczne)
l) koszty reklamy i szkoleń.
 
VI. ZABEZPIECZENIE ZWROTU REFUNDACJI:
a) poręczenie,
b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
c) gwarancja bankowa,
d) zastaw na prawach lub rzeczach,
e) blokada rachunku bankowego,
f) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji prze dłużnika.
 
VII. PROCEDURY
1.     Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty* właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z odpowiednimi załącznikami.
     Wniosek należy wypełnić czytelnie, wnioski nie kompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
 
2.    O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku, Starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego w terminie 30 dnia od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaję przyczynę odmowy.
 
WAŻNE! Zakup elementów wyposażenia lub doposażenia i zatrudnienie bezrobotnego następuje po podpisaniu ze Starostą umowy!
 
3.    UMOWA O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest umowa zawarta przez Starostę* z podmiotem, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną szkołą lub producentem rolnym na piśmie pod rygorem nieważności, która zawiera w szczególności zobowiązanie do:
·   rozliczenia kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o refundację, poprzez dołączenie następujących dokumentów: faktur, umów kupna-sprzedaży, rachunków z załączonym dowodem zapłaty w postaci przelewu,
 
·   zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy o refundację w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego na okres co najmniej 24 miesięcy,
 
·   utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
 
Zawarcie umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnymprzez Przedsiębiorcę następuje po stwierdzeniu przez Starostę utworzenia stanowiska pracy poprzez jego wyposażenie lub doposażenie.
 
Starosta dokonuje refundacjifaktycznie poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w terminie 30 dni od daty doręczenia wymaganych dokumentów wymienionych w umowie o refundację.
Wycena rzeczoznawcy Starosta może zażądać od podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego przedłożenia stosownych certyfikatów, dopuszczeń, oświadczeń producenta o zgodności z Polską Normą lub, jeżeli zakupy:
·       z uwagi na swój stan techniczny budzą uzasadnione podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkownika, a także zagrożenie dla środowiska,
·       ich cena rażąco odbiega od średnich cen stosowanych w obrocie dla danego przedmiotu zakupu,
Podatek VATPodmiot, niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole oraz producent rolny zobowiązuje się do zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
a) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez Przedsiębiorcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Przedsiębiorcy – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
W przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorcę warunków umowy, a także złożenia do wniosku o refundację niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, Przedsiębiorca zobowiązuje się do zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, całości przyznanej refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Starostę.
 
W przypadku niezatrudniania na utworzonym stanowisku pracyskierowanego bezrobotnego Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.
 
 
Szczegółowe zasady przyznawania refundacji określa Zarządzenie Starosty Żuromińskiego z 17 lutego 2014 r Nr 11/14 w sprawie wprowadzenia do stosowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zasad dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 
W/w zasady, wniosek i załączniki dostępne są na stronie internetowej www.pupzuromin.pl w zakładce wzory dokumentów oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie pok. 7 lub 11.

*Starosta oznacza Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, który działa w imieniu Starosty.
 
ZAŁĄCZNIKI
Nr Typ Nazwa Rozmiar Komentarz